Governance

Registratie aan de bron is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Nictiz. Inmiddels hebben ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, V&VN en de Federatie van Medisch Specialisten zich aangesloten.

Het programma Registratie aan de bron ontwikkelde zich de afgelopen jaren op geleide van diverse in- en externe ontwikkelingen. Er traden naast de initiatiefnemers NFU en Nictiz in de loop van de jaren meer partners toe: NVZ, V&VN en FMS. Het zogeheten Platformoverleg dat bestaat uit beleidsadviseurs van diezelfde organisaties plus GGZ Nederland, KNGF en Verenso ontwikkelde zich tot een breed overleg waar de deelnemers kennis en praktijkervaringen uitwisselen. Een overleg van de Chief Medical Officers van de umc's werd opgericht als adviesorgaan van het programma.

De governance van het programma is steeds op die ontwikkelingen aangepast.

Programmastuurgroep

Inrichting: De programmastuurgroep bestaat uit bestuurders van de NFU, NVZ, V&VN, FMS en Nictiz en twee cmio’s uit de umc’s. Voorzitter is Chris Polman, bestuursvoorzitter Amsterdam UMC locatie VUMC.
Functie: De programmastuurgroep is het besluitvormend orgaan als het gaat om de koers van het programma. De stuurgroep stuurt het programmamanagement aan en stuurt waar nodig ook op de projecten. De stuurgroep wordt hierin geadviseerd door de programmaleider, de roadmaptrekkers en het CMIO-overleg. De programmastuurgroep vervult ook (tijdelijk) het houderschap van de zibs, terwijl ontwikkeling en beheer wordt uitgevoerd door Nictiz.

In dit overleg wordt de voortgang op thema's en projecten van het programma én op de roadmaps van de umc’s gemonitord.

Periodiek overleg: 1 x per kwartaal

 

Programmamanagement

Inrichting: Dit is een overleg van de roadmaptrekkers uit de umcs, vertegenwoordigers van NFU en NVZ en de programmasecretaris onder voorzitterschap van de programmaleider. 

Functie: Het programmamanagement neemt besluiten op tactisch niveau, over bijvoorbeeld nieuw op te starten projecten en programmaonderdelen. Ook is het de gelegenheid waar roadmaptrekkers met elkaar spreken over de voortgang, belemmeringen en succesfactoren van de implementatie in de ziekenhuizen (algemeen & umc’s). Het programmanagement adviseert de programmastuurgroep.
Periodiek overleg: 1 x per maand

 

Platformoverleg

Inrichting: Voorzitter is de programmaleider, leden: beleidsadviseurs van NFU, NVZ, V&VN, FMS, Nictiz, KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten),  GGZ Nederland en Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde).
Functie: In dit overleg delen de betrokken organisaties hun kennis en praktijkervaringen rond registratie aan de bron en implementatieprojecten op het gebied van de uitwisseling van zorginformatie.

Periodiek overleg: 1 x per maand

CMIO-overleg

Inrichting: Voorzitter is een cmio, leden: cmio’s uit de umc’s

Functie: In het CMIO-overleg spreken de Chief Medical Information Officers uit de umc’s elkaar over voor hen relevante onderwerpen rond het uitwisselen van zorginformatie. Het programma Registratie aan de bron ondersteunt dit overleg organisatorisch en in het aanreiken van agendaonderwerpen. De cmio’s kunnen vanuit dit orgaan adviezen uitbrengen naar de stuurgroep en aan de programmaleider.
Periodiek overleg: 1 x per kwartaal

Thema's en projecten

Inrichting: Het programma richt zich op drie thema's. Vanuit die thema's worden verschillende projecten uitgevoerd. Voor elk thema geldt dat een van de experts trekker ervan is. De trekker van een thema rapporteert aan de programmaleider.
Functie: Hier worden de projecten van het programma uitgevoerd. Projecten hebben hun eigen governancestructuur. Sommige projecten kennen een speciaal voor het project ingerichte tijdelijke stuurgroep. Projectleiders rapporteren aan de trekker van het thema. 

Periodiek overleg: de trekker en projectleiders van de thema's overleggen regelmatig. De trekker van het thema rapporteert regelmatig aan de programmaleider.

 

Programmaleider: Carolien Bouma