Nieuws

BgZ-audit: gegevensverwerking is goed op weg, vastlegging moet beter

Publicatie datum: 9 juni 2020

Bijna alle umc’s kunnen hun Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit het epd trekken en bij elkaar op het beeldscherm krijgen. Direct uitwisselen tussen de epd’s is nog niet mogelijk. Wat betreft het goed vastleggen van de gegevens van de BgZ: dat moet nog verder verbeteren. De derde BgZ-audit die Registratie aan de bron heeft uitgevoerd bij de umc’s laat dit zien. 

 

“Umc’s leveren een actieve bijdrage aan verbetering van gegevensuitwisseling, registratie aan de bron en hergebruik van data”, schrijft toenmalige minister Bruins in zijn Kamerbrief van 12 juli 2019. Hij verwacht dat de umc’s een proactieve rol spelen bij de implementatie van de 28 zorginformatiebouwstenen (zibs) die tezamen de BgZ vormen. Ook hebben ziekenhuizen een grote rol bij het maken van afspraken met epd-leveranciers zodat overdracht op basis van de BgZ kan plaatsvinden. 

 

Keten

Om te meten hoe het ervoor staat met de implementatie van de BgZ, voerde Registratie aan de bron begin dit jaar een audit uit bij de umc’s. Gé Klein Wolterink, adviseur BgZ- en zibs-implementatie bij Registratie aan de bron: “Om patiëntgegevens uit te kunnen wisselen, is een aantal stappen nodig. Die stappen vormen samen een keten. Ten eerste moet je de gegevens vastleggen in het epd. Op het moment dat een patiënt bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gaat, moet je die gegevens extraheren uit het epd en verwerken zodat het andere ziekenhuis die gegevens kan weergeven en hergebruiken. Vorige jaren richtte onze audit zich op het kunnen vastleggen in het epd. We weten nu dat dat kan, dus dit jaar hebben we gekeken of de gegevens ook echt góed worden vastgelegd. Bovendien hebben we het extraheren en weergeven van de gegevens getest. Met gegevens van anonieme testpatiënten hebben we in elk umc getoetst hoe goed die processen lopen.”  

 

Makkelijker meten

De BgZ-audit levert waardevolle informatie op maar kost de umc’s ook veel tijd en energie. Dat kan in de nabije toekomst wellicht anders. De toets op vastleggen van de BgZ vergt nu veel handmatig werk, maar kan in principe meer geautomatiseerd plaatsvinden. Daar zijn dan wel passende instrumenten voor nodig. Registratie aan de bron werkt nu samen met de huizen aan het ontwikkelen van een tool voor zo’n automatische toets. Ziekenhuizen kunnen dan met zo’n ‘thermometer’ makkelijk en snel bekijken hoe goed de BgZ wordt vastgelegd in eigen huis. En dat is en blijft belangrijk om te weten als je de kwaliteit van de registratie wilt verhogen.

De toets op het extraheren en verwerken van de BgZ is een ander verhaal. Die gaat over wat de systemen kunnen. Er is een landelijke informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ in de maak en het kunnen extraheren en verwerken zal daar deel van uitmaken. De verschillende epd’s zullen dan moeten aantonen dat ze aan die informatiestandaard voldoen door zich hiervoor te kwalificeren. Nictiz ontwikkelt hiervoor een online kwalificatieomgeving. Registratie aan de bron brengt daarin de kennis in die het programma de afgelopen jaren op dit vlak heeft opgedaan en borgt die kennis daarmee. We voeren als onderdeel van de BgZ-audit in 2021 een pilot uit waarin die kwalificatieomgeving wordt getoetst.

 

Landelijke afspraken gewenst

Uit de audit 2020 blijkt dat bijna alle umc’s hun BgZ kunnen opleveren in een HL7 CDA bericht, een landelijke standaard voor uitwisseling. De gegevens kunnen met een viewer worden bekeken. Het is nog niet mogelijk om ze direct uit te wisselen tussen de epd’s. 

Carolien Bouma, programmamanager Registratie aan de bron: “We zien dat umc’s de afgelopen periode vooral veel aandacht hebben besteed aan extraheren en weergeven. Daar is dan ook grote vooruitgang geboekt. Wat betreft het goed registreren van gegevens, dat moet nog verder verbeteren. Uit de audit blijkt dat umc’s over het algemeen de gegevenselementen binnen de zibs vullen die ze relevant achten. Elk umc en epd-leverancier maakt hierin zijn eigen afwegingen. Het is wenselijk om landelijke afspraken te maken over welke gegevens wel en niet worden gebruikt dan wel ingebouwd.” 

 

Gewoon dóen

Bouma adviseert de umc’s om de resultaten van de audit met elkaar te delen om zo tot verbetering van inrichting en gebruik van de epd’s te komen. “De resultaten geven veel inzicht over de inrichting van de epd’s en de verschillen die er nog zijn”, zegt ze. “Mijn advies is om hierover in gesprek te gaan met de leveranciers om tot eenduidigheid te komen.”

De resultaten van de BgZ-audit bieden een spiegel, maar de verbeteracties zitten ‘m in het gebruik, aldus Bouma. “Zoek met elkaar een goede use case voor het uitwisselen van patiëntgegevens. We moeten gewoon gaan dóen, dat is de uitdaging waar we nu voor staan.”