Toggle sidebar

Projecten

In de umc’s, ziekenhuizen en in andere zorginstellingen lopen veel lokale projecten die bijdragen aan het gemeengoed maken van eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik. Er loopt ook een aantal projecten onder directe regie van Registratie aan de bron, zie het overzicht hieronder.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Startdatum 1 februari 2018
Einddatum 28 februari 2019
Projectleider Kim Brons (brons@registratieaandebron.nl)

Het doel van dit project is het realiseren van digitale uitwisseling tussen twee verschillende zorgaanbieders (care en cure) en met de door hun gebruikte softwarepakketten op basis van eOverdracht in de pilotregio(’s). Nu vindt de verpleegkundige overdracht plaats via Point, op papier, telefoon of email, waarbij documenten eerst geprint moeten worden en daarna overgetypt in het elektronisch zorgdossier. Wanneer deze gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden, draagt dit bij een aan eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie, zodat deze kan worden hergebruikt. In dit project werken Nictiz, EZDA/Sigra, Chipsoft, EPIC, Nedap, Boven IJ, AMC/VU, OLVG, Cordaan, Zonnehuisgroep, V&VN en NFU samen.

Eerste belangrijke mijlpaal is eind mei als we de context analyses binnen alle deelnemende organisaties hebben afgerond en zij een besluit nemen of zij verder gaan met de referentie-implementatie.

Startdatum 1 september 2017
Einddatum 31 december 2018
Projectleider Yoen van der Linden (yoen.vanderlinden@seederdeboer.nl)

Kwaliteitsregistraties hebben als doel de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Om deze indicatoren te kunnen meten zijn bepaalde gegevens/zorginformatie noodzakelijk. Deze informatie wordt door ziekenhuizen en zorgverleners aangeleverd aan de betreffende kwaliteitsregistraties. Helaas gebeurt dit niet zelden door parallelle registraties. De zorginformatie die gedurende het primaire zorgproces door zorgverleners in de zorginformatiesystemen (zoals het epd) is vastgelegd wordt veelal niet hergebruikt voor deze aanleveringen. Zou het niet mooi zijn als gegevens direct uit het primaire zorgproces worden aangeleverd aan de kwaliteitsregistraties? Dit maakt dat gegevens sneller aangeleverd kunnen worden aan kwaliteitsregistraties, de datakwaliteit hoger zal zijn (geen risico op het fout overnemen van informatie) en zorgverleners uiteindelijk minder administratieve lasten ervaren doordat gedurende het zorgproces zorginformatie eenmalig en eenduidig wordt vastgelegd voor meervoudig gebruik, dus ook aanleveringen aan kwaliteitsregistraties. Hiermee hebben zorgverleners eerder (meer realtime) inzicht in de kwaliteit van hun handelen waardoor dit van waarde is voor zowel professional als patiënt, daarnaast zijn de metingen gebaseerd op betrouwbaardere en goed vergelijkbare data (door eenheid van taal) en gaat het gepaard met minder administratieve lasten. Registratie aan de bron startte daarom eind 2017 met het project Kwaliteitsregistraties. In dit project worden de uitvragen van kwaliteitsregistraties geanalyseerd en ‘gemapt’ op het zorgproces en de zorginformatiebouwstenen, conform de beschreven werkwijze in het Doeboek met als doel de uitvraag van kwaliteitsregistraties aan te laten sluiten bij het primaire zorgproces en de (inter)nationale standaarden, zoals de zorginformatiebouwstenen. Waardoor eenmalig, eenduidig vastleggen tijdens en ten behoeve van het primaire zorgproces mogelijk wordt en daarmee een automatische aanlevering vanuit het zorgproces aan de betreffende kwaliteitsregistraties mogelijk wordt. Diverse kwaliteitsregistraties zijn reeds geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt dat minimaal 80% van de gevraagde gegevens vast te leggen is volgens de definitie van de zorginformatiebouwstenen. Voordat automatische aanleveringen vanuit het primaire proces mogelijk zijn is het noodzakelijk dat de zorginformatiesystemen, het berichtenverkeer en de ontvanger (kwaliteitsregistratie) op de juiste manier zijn ingericht. De ambitie is om voor eind 2018 voor een aantal kwaliteitsregistraties de uitvraag (datadictionary) zo te specificeren dat implementatie mogelijk wordt en vanuit de technische dataset een implementatieplan kan worden gemaakt.

In dit project wordt door de volgende partijen samengewerkt:

FMS, NFU, NVZ, ZIN, ZN, NHR, DICA
Startdatum 1 maart 2018
Einddatum 31 oktober 2018
Projectleider Jeroen Windhorst (jeroen@registratieaandebron.nl)

In toenemende mate benaderen organisaties verantwoordelijk voor de kwaliteitsregistraties en de wetenschappelijke verenigingen het programma Registratie aan de bron met de vraag op welke wijze zij het beste invulling kunnen geven aan de principes van het programma. De centrale vraag is hoe zij hun dataset zo kunnen vormgeven, dat deze voldoet aan de landelijke standaarden (zibs/BgZ)?

Het doel van het Doeboek is om een handleiding te bieden aan de kwaliteitsregistraties om te komen tot een optimale dataset op basis van de principes van eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik.

Uit de versnellingsprojecten is naar voren gekomen dat het nodig is om een gezamenlijke aanpak voor opschaling te ontwikkelen. In samenwerking met alle betrokken partijen is daarom een Doeboek ontwikkeld. Het ondersteunt kwaliteitsregistraties bij het zetten van stappen op weg naar een gegevensuitvraag die in lijn is met de landelijke standaarden en uitgangspunten.

Deze aanpak sluit aan bij de beweging in de (curatieve) zorg om te komen tot gestructureerd en gestandaardiseerd (eenheid van taal) vastleggen van zorginformatie. Er zijn in dit kader diverse VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional gestart. Een belangrijke doelstelling van VIPP is het implementeren van standaarden als SNOMED CT en zorginformatiebouwstenen, met als eerste de zibs van de BgZ.

In het Doeboek wordt de werkwijze beschreven hoe te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron, te weten:

  • Het zorgproces staat centraal;
  • Gegevens worden tijdens het zorgproces eenduidig vastgelegd;
  • Het verzamelen van gegevens voor andere doeleinden dan het zorgproces brengt geen extra registratielast met zich mee;
  • Gegevens kunnen worden aangeleverd/uitgewisseld conform zibs;
  • De eenduidig vastgelegde gegevens kunnen worden gebruikt voor zorgverlening, kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek (meervoudig gebruik).

Het Doeboek richt zich op zowel nieuwe als bestaande registraties. Daarnaast creëert het Doeboek helderheid over het moment van gebruik van de bestaande (en nog te ontwikkelen) kaders en/of richtlijnen. In de zomer van 2018 is een 0.9 versie van het Doeboek opgeleverd. Deze versie wordt getest. Interesse? Neem contact op voor meer informatie.

Startdatum 1 mei 2018
Einddatum 31 augustus 2018
Projectleider Anneke Goossen Baremans (annekegoossen@results4care.nl)

In dit project wordt onderzocht hoe de data-aanlevering van zorgaanbieders aan de Nederlandse Zorgautoriteit (via DIS, minimale dataset msz) aansluit aan op de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg? Deelvragen zijn:

  • Welke informatie/variabelen die we voor DIS opvragen is in zibs en de BgZ opgenomen en welke niet?
  • In welke mate verschillen de specificaties/definities van deze gegevens voor DIS ten opzichte van de specificaties van de gegevens in de zibs/BgZ

Het eerste projectresultaat is een analyse. De analyse beperkt zich tot de vergelijking van de MDS die door de NZa is vastgesteld en de zibs en BgZ ontwikkeld door Registratie aan de Bron (door het informatieberaad Zorg vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata).

Startdatum 1 september 2015
Einddatum 1 december 2017
Projectleider Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl)

In het Radboudumc wordt een uniforme registratie van het operatieverslag en het MDO-verslag gerealiseerd en geïmplementeerd. Ook wordt er een uniforme aanlevering via FIHR aan de Nederlandse Kanker Registratie gerealiseerd. In het UMC Utrecht is een uniforme vastlegging van het MDO-verslag gerealiseerd.

Startdatum 1 maart 2017
Einddatum 30 juni 2017
Projectleider Anne Schurink (schurink@registratieaandebron.nl)

In de serious game over Medisch Centrum Oost wordt een ziekenhuis in het klein nagespeeld. Patiënten verplaatsen zich langs assistenten, verpleegkundigen en artsen terwijl zij in het EPD zorginformatie vastleggen. Inzichtelijk wordt wat het betekent wanneer informatie steeds opnieuw moet worden uitgevraagd, opgezocht en genoteerd. En wat het kan opleveren als informatie kan worden hergebruikt. Naast dat de spelsimulatie inzicht geeft, biedt het aanknopingspunten voor gesprek over hoe het in de dagelijkse praktijk op de werkvloer anders kan. Het activeert de deelnemers om na te denken aan welke knoppen zij zelf kunnen draaien om het vastleggen van zorginformatie makkelijker én leuker te maken, en het hergebruik van die informatie te vergoten.

Startdatum 1 oktober 2016
Einddatum 31 maart 2017
Projectleider Jeroen Windhorst (jeroen@registratieaandebron.nl)

In dit project is onderzocht hoe de aanlevering van gegevens over cardiologische implantaten, zoals pacemakers en ICD’s, aan de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), kan plaatsvinden via hergebruik van gegevens uit het epd. Op dit moment wordt de registratie en aanlevering ingericht voor op basis van de zorginformatiebouwstenen, rechtstreeks vanuit het epd.

Startdatum 7 oktober 2015
Einddatum 31 maart 2017
Projectleiders Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl) en Jeroen Windhorst (jeroen@registratieaandebron.nl)

De inventarisatiefase heeft als doel om de haalbaarheid van de in de voorbereidingsfase gekozen combinatie van register (NICE), ziekenhuis en leverancier te beoordelen. Het bepalen van de haalbaarheid richt zich op vier aspecten: de inhoudelijke en technische kwaliteit van de toepassing van Zorginformatiebouwstenen en terminologie binnen het EPD en het kwaliteitsregister; de impact van het project op de projectdeelnemers; de haalbaarheid van het project in termen van doorlooptijd en budget; de haalbaarheid van de scope en uitvoering. Ook wordt op basis van de gapanalyse de impact bepaald van het project: wat zijn de effecten van de invoering van ZIB’s voor het zorgproces, de leverancier en het kwaliteitsregister.

Startdatum 7 oktober 2015
Einddatum 31 maart 2017
Projectleider Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl)

Dit project moet naar schatting 32.500 Nederlandse SNOMED CT-termen opleveren, die zijn geselecteerd op basis van de behoefte binnen de pilotprojecten die bedoeld zijn om implementatie van Registratie aan de bron te versnellen. Het vertaalproject is leverancier van deze vertalingen. Uit de hoofdgroepen van SNOMED CT worden de termen geselecteerd die vertaald moeten worden..

Startdatum 1 september 2014
Einddatum 31 juli 2016
Projectleider Ronald Cornet

Omdat de principes van Registratie aan de bron in het zorgveld gedragen moeten worden is verspreiding van kennis nodig. Onderwijs en training ontwikkelt e-learning voor zorgprofessionals. Met de e-learning worden zij bekend en bewust gemaakt van het belang en de impact van Registratie aan de bron.

Startdatum 1 september 2015
Einddatum 30 april 2016
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De Basisgegevensset is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg. De Basisgegevensset is gedefinieerd op basis van de zorginformatiebouwstenen. Voor de gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset is zorgbreed afgesproken dat deze met prioriteit toegepast zullen worden in zorginformatiesystemen zoals epd’s, ecd’s en pgd’s.

Startdatum 1 juli 2014
Einddatum 31 december 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De opdracht van dit project was het verkennen van probleemgeoriënteerde vastlegging, om uiteindelijk te komen tot een gestandaardiseerde manier van vastlegging (en daardoor hergebruik) van de probleemlijst .

Startdatum 1 januari 2012
Einddatum 31 december 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De doelstelling van dit project is om te komen tot ‘Implementatierichtlijnen’ voor software-leveranciers, vooral epd-leveranciers, ten aanzien van een gestandaardiseerde gestructureerde overdracht van medische gegevens. Daarnaast om tot daadwerkelijk implementatie te komen van generieke overdrachtsgegevens. Dit betekent het uitwisselen van gestandaardiseerde patiëntgegevens bij overdracht tussen zorginstellingen. In 2015 is als generieke verdrachtsgegevenspilot een samenwerking gerealiseerd waarbij medische informatie van CVA-patiënten wordt overgedragen van het Maasstad ziekenhuis (Rotterdam) naar Laurens Verpleeghuizen (eveneens Rotterdam).

Startdatum 1 juni 2014
Einddatum 1 oktober 2015
Projectleider Mariëlle Ouwens (marielle.ouwens@radboudumc.nl)

Het project Zorgproces Hoofdhalstumoren en kwaliteitsindicatoren onderzocht of kwaliteitsregistraties gevoed kunnen worden met de gegevens die met de zorginformatiebouwstenen worden vastgelegd aan de bron. In dit project is bekeken of dat gaat voor de zorgketen van patiënten met hoofd-halstumoren.

Lees meer

Startdatum 1 juli 2014
Einddatum 1 juli 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De doelstelling van dit project was om de bestaande standaard rond verpleegkundige overdracht (‘eOverdracht’) te harmoniseren en samen te voegen met Generieke Overdrachtsgegevens. Hierdoor is een samenhangende set Zorginformatiebouwstenen ontstaan, die het medische en verpleegkundige domein als geheel afdekt.

Startdatum 1 september 2014
Einddatum 1 juni 2015
Projectleider Martine de Bruijne

De survey Registratie aan de bron meet de adoptie en bereidheid van eenmalige Registratie aan de bron door ziekenhuismedewerkers. Dit wordt gedaan met een vragenlijst onder alle medewerkers van de umc’s. De vragenlijst meet perceptie, verwachtingen, ervaringen, attitude en gedrag. Hiermee wordt enerzijds voortgang in het eenmalig registreren aan de bron zichtbaar gemaakt en anderzijds worden knelpunten zichtbaar, waar vervolgens aandacht aan besteed zal worden in het programma.

Startdatum 1 januari 2015
Einddatum 1 maart 2015
Projectleiders Erna Vreeke en Gé Klein Wolterink (gkw@intenzis.nl)

De notitie Kinddimensie is in 2015 opgeleverd op verzoek van de stuurgroep Registratie aan de bron. De stuurgroep van het programma ‘Registratie aan de bron’ wilde een gefundeerde keuze kunnen maken of kinderen wel of niet ‘in scope’ van het programma zijn. Daarvoor is in kaart gebracht hoe de zorg voor kind en gezin eruit ziet, welke organisaties betrokken zijn, welke informatie al beschikbaar is, wat de actuele ontwikkelingen zijn. In de notitie worden ook aanbevelingen gedaan voor een volgende stap. De notitie noemt ten slotte drie ontwikkelingen in het veld, waarbij aansluiting van het programma Registratie aan de bron bij kindzorg zinvol lijkt:

1. Perinatale zorg

2. Medische Kindzorgsysteem

3. Zorg voor Zeldzaam

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten