Toggle sidebar

Project regionale uitwisseling: steeds concreter, ook de hobbels

Het uitwisselen van zorginformatie tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Radboudumc rond patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan, is in 2018 weer een aantal stappen dichterbij gekomen. Maar dit pilotproject van Registratie aan de bron bracht ook aan het licht dat bij het steeds concreter worden, ook de lastige hobbels steeds concreter en taaier worden.

‘We weten wát we willen oversturen, we weten hóe we dat moeten doen. En we weten dat dat we dat kúnnen doen’, zegt projectleider Arjen Huizinga. ‘We hebben ook ervaren, hoe concreter het wordt, hoe concreter ook vragen, dilemma’s en belangen aan het licht komen. Als je gelooft in uitwisseling, moet je ook de taaie stukken door.’

Het project Regionale uitwisseling gaat over patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan. Daarbij gaat er veel zorginformatie op en neer tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Radboudumc. Een groot deel van de voor- en nabehandeling vindt in Den Bosch plaats, terwijl de daadwerkelijke ingreep in Nijmegen gebeurt. Wat dit project uniek maakt is dat het om het uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) gaat tussen twee verschillende epd-leveranciers Epic en ChipSoft. Hiermee is dit het voorbeeldproject om de BgZ uitwisseling tussen ziekenhuizen in algemene zin mogelijk te maken.

Nog niet alles in epd’s

De gegevens kunnen nog niet als gestructureerde data uit de epd’s gehaald worden, daarvoor moeten de epd-leveranciers de zorginformatiebouwstenen hebben ingebouwd en moeten zorgverleners de zorginformatie volgens die bouwstenen vastleggen.

Epic van het Radboudumc heeft een belangrijke basis gelegd en zal in het eerste kwartaal van 2019 de volledige functionaliteit kunnen bieden. Bij Chipsoft is dat nog onduidelijk omdat er nog geen overeenstemming is met het Jeroen Bosch Ziekenhuis over de exacte eisen, kosten en risico’s voor beide partijen.

Mijlpaal

‘Een tussentijdse mijlpaal zal binnenkort zijn dat we de eerste dataset kunnen oversturen van Radboudumc naar het Jeroen Bosch ziekenhuis’, zegt Arjen Huizenga. ‘De ‘snelweg’ (XDS) om technisch te kunnen uitwisselen is bijna klaar en er kunnen dan vrachtwagens (CDA) over die snelweg heen en weer gestuurd worden. Vanuit Radboudumc naar JBZ kunnen die vrachtwagens ook gevuld worden met data uit Epic. Omdat patiënten vanuit het JBZ naar Radboudumc worden doorgestuurd en daarna terug naar het JBZ, kan het ontslagproces binnenkort al getest worden.’

Om dat ook voor de rest van het zorgproces te kunnen doen, zal er eerst overeenstemming moeten zijn tussen Chipsoft en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bemiddeling VWS

Omdat er een patstelling dreigde te ontstaan, werden de partijen onlangs op het ministerie van VWS uitgenodigd.

‘Dat is de afspraak. Als ziekenhuizen en leveranciers er niet samen uitkomen, dan probeert eerst de koepel het op te lossen. Als het dan nog niet lukt, komt VWS erbij’, zegt Roozendaal, directeur Informatiebeleid en chief information officer (cio) op het ministerie van VWS. ‘Wij hebben gezamenlijk overleg gehad over deze casus en daar is uitgekomen dat partijen opnieuw met elkaar gaan praten en dat er een nieuwe offerte komt.’ Hij heeft er vertrouwen in dat partijen er nu wel uitkomen.

Formeel stond dit overleg los van een ander overleg op het ministerie van VWS een paar weken later met bestuurders van ziekenhuizen, chief medical information officers, it-experts en ict-leveranciers. Dat overleg ging over de eisen die ziekenhuizen meer gezamenlijk willen gaan formuleren naar ict-leveranciers. Zo moeten de eisen van ziekenhuizen en het aanbod van ict-leveranciers meer op elkaar gaan aansluiten.

Roozendaal erkent dat er veel parallellen zitten tussen de dilemma’s die daar besproken zijn.

‘Het gaat om het besef dat het belangrijk is om gezamenlijk op te trekken. Daarvoor is er meer vertrouwen en partnerschap nodig. Ik heb het vertrouwen dat het gesprek tussen de partijen voortaan beter gevoerd zal worden.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten