Registratie aan de bron

Het jaar 2016 was voor Registratie aan de bron het jaar van 'the proof of the pudding'. Na heel veel voorbereiding, zorginformatiebouwstenen ontwikkelen, standaarden afspreken en sleutelen aan epd's volgde vorig jaar het echte werk: kijken of het principe van Registratie aan de bron werkt in de praktijk. Dat leverde een aantal mooie inzichten, ervaringen en resultaten op. In dit Jaarbeeld vindt u daarvan voorbeelden als u klikt op de tekstballonnetjes in de cirkel hieronder. U leest ook wat er nodig was om deze projecten te realiseren en hoe het programma daarbij ondersteunde: vooral door zo veel mogelijk zorgverleners en organisaties kennis te laten maken met het eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik. Dat lukte, steeds meer (branche)organisaties sluiten zich aan. En als het aan Registratie aan de bron ligt worden er dat in 2017 nog veel meer!

Het programmateam van Registratie aan de bron besteedde veel tijd en energie aan het verspreiden van het gedachtegoed. De principes van het eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudige gebruik werden over het voetlicht gebracht bij partijen die betrokken zijn bij onder meer overdracht in de zorg, kwaliteitsregistraties of wetenschappelijk onderzoek. Zo raakten in 2016 steeds meer brancheorganisaties betrokken bij het programma: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Federatie van medisch specialisten en GGZ Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is vanaf 2016 partner van het programma.

In het voorjaar van 2016 werd de website registratieaandebron.nl gelanceerd. Met veel nieuws, praktische informatie en goede voorbeelden.

Voor Registratie aan de bron zijn drie e-learningmodules ontwikkeld. Een algemene module over Registratie aan de bron, een module over het nieuwe registreren en een module over de Basisgegevensset Zorg. Het gaat om korte modules van vijf tot tien minuten. Binnen het VUmc en het AMC worden de modules aangeboden al in de EPIC-vervolgopleiding. De modules kunnen ook door zorgverleners zelfstandig doorlopen worden.

Met drie films brengt Registratie aan de bron informatie op een toegankelijke manier bij iedereen die interesse heeft in het programma. Er is een basisfilm over Registratie aan de bron, een film over de Basisgegevensset Zorg en via DHD is er ook nog een film beschikbaar over de Verrichtingenthesaurus.

Het programmateam maakte een algemene Registratie-aan-de-bronpresentatie, die vanaf de website te downloaden is. Handig voor wie binnen de eigen instelling een presentatie over het programma wil geven. Er is ook een 'leeg' sjabloon, voor wie wel de huisstijl wil gebruiken maar zelf inhoud wil toevoegen.

Elk kwartaal brengt Registratie aan de bron een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Met regelmaat organiseert het programma Registratie aan de bron bijeenkomsten om stakeholders bij te praten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo zijn er reguliere bijeenkomsten voor projectleiders, epd-leveranciers en consultants. Ook was er afgelopen jaar een programmadag, met onder andere presentaties van alle projecten. Ook vonden er denktanks plaats door jonge umc’ers in het AMC en LUMC. Daarnaast verzorgde het programma een workshop en een presentatie tijdens de Meet & Greetdag van het Citrienfonds, van waaruit Registratie aan de bron gefinancierd wordt.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is samen met zorgprofessionals opgesteld en in 2016 opgeleverd. Dit is opgeleverd aan het Informatieberaad van VWS, en voor de NFU en NVZ inmiddels de standaard. Aan algemene ziekenhuizen die deelnemen aan het VIPP-programma van de NVZ is de implementatie van de BgZ als voorwaarde voor deelname gesteld. De umc’s gebruiken – in toenemende mate – de zibs als basis voor de standaardisering van hun epd’s. De BgZ maakt onderdeel uit van het complete zibpakket.

Het merendeel van de umc’s geeft patiënten via een portaal toegang tot (een deel van) hun dossier – en laten patiënten steeds vaker ook zelf zorginformatie vastleggen. De andere umc’s volgen in 2017. Zeventig algemene ziekenhuizen hebben meegedaan aan de nulmeting van het VIPP-programma; onderdeel van de eerste fase van het programma dat ziekenhuizen helpt patiënten versneld toegang te geven tot hun gegevens en dat in 2017 start.

In de regio Leiden startte een pilot Regionale uitwisseling waarin zorginformatie tussen een umc en een algemeen ziekenhuis wordt uitgewisseld op basis van de principes van Registratie aan de bron. Hoewel deze pilot gaat over de overdracht binnen de neurochirurgie tussen het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC, zijn de resultaten straks bruikbaar voor alle medische specialismen, voor alle epd’s in alle ziekenhuizen en umc’s.

Kwaliteitsregistraties gaan zich in hun uitvraag steeds meer focussen op het zorgproces. Ze krijgen, dankzij programmaprojecten, inzicht in welke informatie wordt vastgelegd in het zorgproces. Vragen zullen daarom worden aangepast, er komen ook vragen te vervallen. In het afgelopen jaar zijn pilots gedraaid met LROI, ParkinsonInzicht , NCDR, NICE, HHT en DICA/IKNL.

Is de zorginformatie die op basis van de zibs is vastgelegd herbruikbaar voor het doen van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek? Deze vraag staat centraal in een activiteit die dit afgelopen jaar in Maastricht UMC+ startte. Verschillende umc’s zijn daarnaast bezig met het oprichten van uniforme platformen voor zorginformatie die gebruikt kan worden voor patiëntgebonden onderzoek.

In de umc’s en algemene ziekenhuizen neemt het bewustzijn toe dat eenduidige vastlegging van zorginformatie een voorwaarde is voor het verlenen van goede zorg. Het programma probeerde dit jaar ook andere zorgbranches een plek in het programma te geven; want voor een soepele overdracht van zorginformatie ten behoeve van betere zorg aan de patiënt moet uiteindelijk de hele zorg aansluiten. De Federatie van medisch specialisten, GGZ Nederland en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland kijken samen met het programma Registratie aan de bron hoe dit opgepakt kan worden.

2017

Aanmoedigen van zorgverleners tot eenduidige vastlegging van zorginformatie.

Introductie en gebruik van de Basisgegevensset Zorg, zibs en standaarden in de ziekenhuizen en umc’s stimuleren en monitoren.

Meervoudig gebruik aanjagen van aan de bron vastgelegde borginformatie.

Synergie tussen zorginstellingen vergroten, gericht op eenduidig en eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

Blijven verspreiden van het Registratie-aan-de-bronprincipe onder zorgverleners.